School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Sullivan

Croeso i ddosbarth Mrs Sullivan 2023-2024

Mae 26 o blant blwyddyn 5 yn ein dosbarth ni ac rydym yn blant hapus a gweithgar a mae Mrs Sullivan a Mrs Mock yn ein helpu wrth ein gwaith.


Mae ymarfer corff bob dydd Mawrth a mae gennym waith cartref bob dydd Iau, sydd yn cael ei osod ar Google Classroom bob wythnos. Mae angen dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun/Mawrth a mae llyfrau darllen yn dod i'r ysgol bob dydd.


Yn ystod y flwyddyn byddan ni'n brysur yn yr ardd yn tyfu llysiau ac rydan ni yn mawr gobeithio mynd i Langrannog. Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco.

 


Welcome to Mrs Sullivan's class 2023-2024

There are 26 year 5 children in our class and we are happy and conscientious pupils, and Mrs Sullivan and Mrs Mock help us with our work.


We have P.E. every Tuesday and we have homework every Thursday, which is set on Google Classroom. Homework needs to be returned on Monday/Tuesday and reading books should be brought to school every day.


During the year, year 5 will be working in the garden planting and growing vegetables and we are really hoping that we will be able to go to Llangrannog. There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council and Eco Council.

 

 

Lincs i ddefnyddio yn y tŷ / Links for use at home

Cymraeg / Welsh:

Saesneg / English:

Maths a Rhifedd / Numeracy

 

Polisi Darllen yr ysgol / School Reading Policy:

  • Mae’n bolisi ysgol i bawb i ddarllen a llofnodi’r cofnod bob nos.
  • Please remember that it is school policy for every child to read daily at home and record in their reading diary.
  • Hefyd - cofiwch eich llyfrau targed! Also remember your target books!

Arweinwyr y Dosbarth

Coginio Tost Ffrangeg

Ymweliad i'r rhandir lleol / A trip to the local allotment

Top