School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Sullivan

             Blwyddyn 3 & 4 2021-2022

Croeso i ddosbarth Mrs Sullivan 2021/22

 

Mae 32 o ddisgyblion o flwyddyn 3 a 4 yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth sy’n gyfeillgar ac yn uchelgeisiol! Rydym yn cael ystod o wersi gwahanol pob wythnos. Gan gynnwys gwersi rhifedd, llythrennedd, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, gwyddoniaeth a thechnoleg ac iechyd a lles. Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Sullivan a Mrs Francis yn y dosbarth.

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Llun i flwyddyn 4 ac ar brynhawn dydd Mercher i flwyddyn 3. Mae disgwyl i bawb i wisgo cit ymarfer corff cywir i’r ysgol ar ddiwrnod gwers ymarfer corff. Mae gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Iau ac i’w dychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn y dydd Mawrth canlynol. 

 

Bydd disgyblion yn newid eu llyfrau ar ddydd Gwener neu yn ystod gweithgareddau darllen grŵp yn y llyfrgell unwaith mae eich plentyn wedi gorffen eu llyfrau, felly mae’n bwysig iddynt gofio ffolder ddarllen yn ddyddiol. Mae disgwyl i’ch plentyn ddarllen a chofnodi pob nos (nid oes angen i oedolyn cofnodi pob tro, rydym yn hybu iddynt fod yn annibynnol wrth ddarllen adref) ac mae pwyntiau dojo ar gael o ganlyniad i ddarllen yn ddyddiol.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur yn yr Adran Iau!

 

Cofiwch i ddilyn ein tudalen trydar (@yggc_ysgol) am newyddion a dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld ein gweithgareddau.

 

 

Welcome to Mrs Sullivan’s Class 2021/22

 

There are 32 pupils from years 3 and 4 in our class this year. We are a friendly and ambitious class! We have a variety of lessons each week; they include literacy, numeracy, humanities, science and technology, health and wellbeing and expressive arts and design lessons. We are fortunate to receive support from Mrs Sullivan and Mrs Francis during our lessons. 

 

Physical education lessons are every Monday afternoon for year 4 pupils and every Wednesday afternoon for year 3 pupils. Pupils are expected to wear the correct pe kit to school on the day of their lesson. Homework is distributed on a Thursday afternoon and is to be handed back in by the following Tuesday. 

 

Pupils will change their reading books on a Friday or during guided reading sessions in the library once they have finished reading their books, therefore, it’s important that pupils bring their reading files into school on a daily basis. Pupils are expected to read and record in their reading diaries on a daily basis at home (there is no need for an adult to record every time, we’re encouraging pupils to be independent and record themselves too). Class dojo points will be rewarded as a reward for reading daily. 

 

We are looking forward to a busy year in KS2!

 

Don’t forget to follow our school twitter page (@yggc_ysgol) for updates and check back on our class page for pictures of our activities throughout the year.

 

Llongyfarchiadau i gynrychiolwyr dosbarth Mrs Sullivan 2021/22 (Cyngor Ysgol, Cyngor Eco, Criw Cymraeg, Arweinwyr Digidol)

Prosiect STEM - Adeiladu llaw bionig / Building a bionic hand

Dathlu Canmlwyddiant yr Urdd 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Still image for this video

Dathlu’r Hen Galan / Celebrating the Old New Year

Dysgu caneuon newydd gyda Mr Harris / Learning new songs with Mr Harris

Still image for this video

Dathlu diwrnod Shwmae Su’mae

Prynhawn Lles / Well-being Afternoon - Dysgu sgil newydd / Learning a new skill

Ein hymweliad i'r goedwig fechan i helpu gyda'r broses plannu / Our visit to the ‘tiny forest’ to help with the planting process

Mwynhau sesiwn codio yn y dosbarth / Enjoying a coding session in class

Paratoi i blannu / Preparing to plant

Blwyddyn 3 2020 - 2021

Gwialenni STEM Harry Potter

Blwyddyn 3/4 2019-2020

Trip i’r Amgueddfa i ddysgu mwy am y deinosoriaid 🦖

Dysgu sut i ddefnyddio Microbits 🤖 #creadigol #hyderus #mentrus

Ein peiriannau amser ✨ #creadigol #mentrus #hyderus

Dysgu yn yr awyr agored 🍃

Blwyddyn 3 2018/19

Ymweliad gan chwaraewyr Cardiff Devils / Visit from some of the Cardiff Devils players

Blwyddyn 3 2017/18

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives

Gwaith Cartref Hanner Tymor Mai / May Half Term Homework

Trip i’r Eglwys / Trip to the Church

Adeiladu Cestyll / Building Castles

Wythnos Bwyta’n Iach / Eating Healthy - Smoothies 🍓🍊🍌

Casglu data i greu pictogram / Collecting data to create a pictogram ✏️

Yr Eisteddfod Ysgol

Peiriant Rhwyfo 🏅

Mathemateg Ymarferol / Practical Maths

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term!

Nadolig Llawen I Bawb!

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!

Gwyddoniaeth - Y Corff / Science - The Body

Top