School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Davies- Derbyn/ Blwyddyn 1.

* Newydd/New - Dysgu cyfunol / Blended Learning (working from home)

Isod mae lincs i wefannau ac adnoddau addysgu ble gall disgyblion gweithio'n annibynnol o'u cartrefi. Os oes angen targedau personol, cysylltwch gyda Miss Davies. 

 

Below are useful links and educational resources that children can work on independently from their homes. If you would like your child's personal targets, please contact Miss Davies. 
 

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

J2E fesul/via https://hwb.gov.wales/ (Technology, coding, Numeracy) 

https://www.ysgolgymraegcaerffili.co.uk/cymraeg-yn-y-ty-welsh-at-home/ (Tric a Chlic letters/words, Reading books created by YGC staff) 

https://docs.google.com/presentation/d/1wxYV0ltZVgw5Wl6oET7dmtarvt6fIZJJm2b75_oih8o/edit?usp=sharing (Ysgol Gymraeg Caerffili's virtual classroom - games, songs, Tric a Chlic, maths and more).

https://www.darllenco.wales/ (Welsh reading website)

Dosbarth Miss Daviesheart
Our Teachers are Miss Davies, Miss Williams, Mr Amps and Miss Watson!

 

Croeso i'r dosbarth Derbyn/blwyddyn 1 Miss Daviessmiley.

Mae 31 o blant ein dosbarth, gydag 12 yn fechgyn a 19 yn ferched. 

 

Mae Miss Williams ac ein cynorthwyr dosbarth yn helpu yn ein dosbarth ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol a hwylus gyda ni! Rydym hefyd yn ddigon ffodus i allu gweithio yn yr ardal tu allan ble rydym yn dysgu drwy chwarae, gweithio a gwneud gweithgareddau buddiol allan yn yr awyr agored.
Mae gennym ni lawer o wahanol ardaloedd yn ein dosbarth, gan gynnwys ardal fathemateg, iaith, celf a chrefft, adeiladu, chwarae rôl, bysedd prysur, ymchwilio a Thechnoleg Gwybodaeth sy'n cynnwys cyfrifiaduron dosbarth, ipads a Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. Yma cawn ddysgu yn unigol ac fel dosbarth, chwarae a chydweithio gyda'n ffrindiau ac i ddysgu i fwynhau ein dysgu! Dewch i adnabod ein dosbarth gan edrych ar y lluniau isod!

 

Gwybodaeth bwysig- Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Mercher felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio gwisgo ein gwisg i'r ysgol! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth nesaf. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. Mae'n bwysig eich bod yn cofnodi yng nghofnod darllen eich plentyn yn ddyddiol i ni gael clywed eich teimladau a theimladau nhw am y llyfrau rydych yn darllen yn y tŷ.

Seren a Sbarc- Os ydych eich plentyn yn ennill tystysgrif am ddisgybl neu Gymro/Cymraes yr wythnos, mi fydden nhw yn cael siawns i fynd a Seren neu Sbarc adref am y penwythnos i gael hwyl a sbri! Os gallwch chi, plîs rhowch eich lluniau ar Padlet y dosbarth fel gallwn ni dangos nhw i'r dosbarth. Mae angen dychwelyd a Seren a Sbarc i'r ysgol cyn dydd Mercher yr wythnos ganlynol ar y hwyraf!

Diolch!

Linc Padlet- https://padlet.com/hdavies2023/hwyl-gyda-seren-a-sbarc-fun-with-seren-and-sbarc-l15ajglly6c60b1v 

 

 

  

Croeso i'r dosbarth Reception/Year 1 Miss Davies​​​​​​. Welcome to our class!smiley
There are 31 children in the class, 12 boys and 19 girls. Miss Williams and our class TA's help in our class and do many interesting activities with us. They also work with us in the outside area where we work and learn through play as well as having fun and enjoyment in the fresh air! Aren't we lucky!
 We have many different areas in our classroom e.g. maths, writing, arts and crafts, a role play area, a building area, a busy fingers area, an investigation and Information Technology area which includes the classroom computers, I-pads and an Interactive Whiteboard. Here we can learn, play and work together with our friends - click on the photo's below and you will see pictures of us all busy playing, learning, and most importantly enjoying our school day!


Important information- We have our Physical Education lesson every Wednesday so it's important we remember to wear our proper PE kit to school! We also receive our homework on Thursdays and return it by the following Tuesday. If you can also please bring your file to school each day and the library / reading books on Wednesdays to be changed. Please could you ensure that your child's reading record is being written in on a daily basis so we can see how they are getting on with the books they have chosen to take home!

Seren and Sbarc- If your child wins a certificate for pupil or Welsh speaker of the week, they will have the opportunity to take Seren or Sbarc home for the weekend to have fun! If you could upload your photos to the class Padlet, we as a class would love to see your adventures with Seren and Sbarc! Please could you return Seren and Sbarc by the next Wednesday at the latest to ensure other children can take them home too. 

Diolch! 

Link to Padlet- https://padlet.com/hdavies2023/hwyl-gyda-seren-a-sbarc-fun-with-seren-and-sbarc-l15ajglly6c60b1v

Maths morning for year Nursery Reception year 1 2023

Siorn Corn yn YGC!!🎄🧑🏻‍🎄

Plant mewn angen 2023🧸💛

Mathemateg a choginio tost 🍞➕📚

Diwrnod Iechyd Meddwl 2023🧠❤️

Gweithio’n galed yn yr ysgol📚⭐️🍎

Top