School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Gweledigaeth a Gwerthoedd / Visions and Values

                                              Gweledigaeth
•    Ysgol hapus a chroesawgar sy’n creu disgyblion iach a hyderus.
•    Partneriaethau cryf rhwng disgyblion, staff, rhieni a’r gymuned.
•    Disgyblion yn dod yn gyntaf.
•    Disgwyliadau uchel sy’n creu disgyblion uchelgeisiol a galluog.
•    Pawb yn gwneud eu gorau glas ac yn cyrraedd eu llawn potensial a chreu        cyfranogwyr mentrus a chreadigol.
•    Gwerthoedd clir sy’n creu dinasyddion egwyddorol a gwybodus.

 

                                   Vision
•    Happy and welcoming school that creates healthy and confident pupils.
•    Good partnerships between pupils, staff, parents and the community.
•    Pupils come first.
•    High expectations which create enterprising and creative pupils.
•    Everyone will strive to do their best and thereby reach their full                 potential and become ambitious capable learners.
•    Clear values which create ethically informed citizens.

Top