School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco

 

Mae aelodau o'r Cyngor Eco yn cynrychioli llais ein disgyblion o bob dosbarth. Maen nhw'n ddinasyddion egwyddorol gwybodus sy'n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a'r byd.

 

Our school Eco council members represent the views of our pupils from every class. They are ethical, informed citizens that are ready to be citizens of Wales and the world.

 

Cyngor Eco 2022 - 2023

Targedau / Targets - 2022 - 2023

Cyngor Eco 2021 - 2022

Targedau / Targets 21/22

Still image for this video

Gwobr Heddychwyr Ifanc Cymru 2022 / 

Wales Young Peacemakers Awards 2022

 

 

Ar 7 Gorffennaf 2022 bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar y cyd gydag Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cynnal Seremoni Gwobrwyo Heddychwyr Ifanc ar faes yr Eisteddfod lle bydd pobl ifanc yn derbyn tystysgrif a Gwobr. 

Estynnwn wahoddiad i blant a phobl ifanc (rhwng 5 a 25 blwydd oed) fynegi eu syniadau’n greadigol am sut medrwn greu byd mwy heddychlon, teg a chynaliadwy wedi’r pandemig – trwy eiriau, celf neu yn ddigidol. 

Gall pobl ifanc unigol neu grwpiau gyflwyno ceisiadau o dan y categorïau canlynol:

 • Heddychwr Ifanc y flwyddyn
 • Awdur Heddwch Ifanc y flwyddyn
 • Artist Heddwch Ifanc y flwyddyn
 • Hyrwyddwr Hinsawdd Ifanc y flwyddyn
 • Dinesydd Byd-eang Ifanc y flwyddyn
 • Hyrwyddwr Treftadaeth Heddwch y flwyddyn

Mae hi hefyd yn dderbyniol i enwebu rhywun arall, gyda’u caniatâd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw 10 Mehefin, 2022.

 

https://www.wcia.org.uk/cy/dysgu-byd-eang/unigolion/gwobrau-heddychwyr-ifanc/

 

 

On 7th July 2022 the Welsh Centre for International Affairs (WCIA) and the Llangollen International Musical Eisteddfod will host a Young Peacemakers Awards Ceremony at the Eisteddfod where young people will receive a certificate and an award. 

We invite children and young people (between 5 and 25 yrs old) to get creative and express their ideas about how the world can be a more peaceful, equitable and sustainable place post-COVID19 – through words, art or digital media.   

Individual young people or groups can enter under the following categories:

 • Young Peacemaker of the year
 • Young Peace Writer of the year
 • Young Peace Artist of the year
 • Young Climate Champion of the year
 • Young Global Citizen of the year
 • Young Peace Heritage Champion of the year

It is also acceptable to nominate someone, with their permission.

The closing date for applications is 10th June, 2022. 

 

https://www.wcia.org.uk/global-learning/individuals/young-peacemakers-award/

Gwobr Platinwm Eco-Sgolion Rhagfyr 2021

Tiny Forest BBC Radio English

Plannu Tiny Forest Caerffili, BBC Radio Wales

Addurniadau Ffair Nadolig

Cynhadledd Eco Cenedlaethol

CYNGOR ECO 2018-2019

 

 

Ein Targedau Blwyddyn Yma / Our Targets This Year

 

1. Datblygu ardal y goedwig / develop the forest school area

2. Datblygu ardal synhwyraidd / develop an outdoor sensory area

3. Hybu dysgwyr i fod yn unigolion iach a lleihau defnydd o geir / Promote our learners to be healthy and reduce the use of cars

4. Lleihau’r defnydd o blastig yng Nghaerffili / Support the local project ‘Plastic Free Caerphilly’

 

 

Cynhadledd Eco Cenedlaethol / National Eco Committee

Cystadleuaeth Whilber RHS / RHS Wheelbarrow Competition 🍃

Ffair Nadolig

Trip i Wlypdir Casnewydd/ Trip to Newport Wetlands

Garddio / Gardening

Creu bwyd i'r adar / Making food for the birds

Newidiadau i'r ardd wyddoniaeth (2015-2016)

Ymweliad i Parc Morgan Jones / Visit to Morgan Jones Park

Top