School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Morgan - Meithrin

Dosbarth Mrs Morgan 2021-2022

 

Croeso i'r dosbarth Meithrin!smiley
Mae 36 o blant yn y Meithrin i gyd, 16 yn y bore a 20 yn y prynhawn. Mae Mrs Warden a Mrs Roberts-Thomas yn helpu Mrs Morgan i'n dysgu ni yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.

 

Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg, i ddysgu pethau newydd ac i chwarae gyda'n ffrindiau. Mae llawer o wahanol ardaloedd yn y dosbarth ac yn ein hardal tu allan i'n helpu ni i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Pa un yw eich hoff ardal chi? Rydyn ni hefyd yn mwynhau gweithio ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, yr ipads a chyfrifiadur y dosbarth i ddatblygu ein sgiliau TGCh.

 

Ein thema yr hanner tymor hwn ydy "Dyma fi." Byddwn yn dysgu am ein hunain, am rannau'r corff ac am deimladau gwahanol. Fe fydden ni hefyd yn dysgu am dymor yr Hydref ac am liwiau a siapiau gwahanol.

 

Ar ôl hanner tymor fe fydd gwersi ymarfer corff yn dechrau....ar ddydd Llun i blant bore ac ar ddydd Gwener i blant prynhawn felly rhaid cofio i ddod i'r ysgol mewn gwisg ymarfer corff! Mae gwaith cartref yn mynd adref ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Mawrth!

Dewch yn ôl i’n tudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o'n gweithgareddau.

 

Welcome to the Nursery class!smiley

There are 36 children in the Nursery altogether, 16 in the morning and 20 in the afternoon. Mrs Warden, Mrs Roberts-Thomas help Mrs Morgan to teach us in the class and in the outside area.

We enjoy coming to school to speak Welsh, to learn new things and to play with our friends. We have many different areas in the class and in our outdoor area which help us to learn new and exciting things. Which is your favourite area? We also love working on the Interactive Whiteboard, the iPads and the class computer to develop our ICT skills.

 

Our theme this half term is "Dyma fi". We will be learning about ourselves, body parts in Welsh and different feelings. We will also be learning about the Autumn and about colours and shapes.

 

After half term our P.E. lessons will start...on Monday for morning children and on Friday for afternoon children so we must remember to come to school in our kit! We have homework every Thursday which must be returned to school by Tuesday!

Please come back to our class page during the year to see photographs of our activities.

Staff Meithrin

Dyma ni

Ardal greadigol

Ardal ysgrifennu

Ardal dywod a dwr

Ardal fathemateg

Ardal adeiladu

Ardal chwarae rol

Ardal fyd bach

Ardal does

Ardal fysedd prysur

Ardal ddarllen

Ardal TGCh

Ardal ymchwiliol

Ardal du allan

Cyflwyniad Pwerbwynt 'Link up' 1af / 1st Link up Powerpoint Presentation

Llyfr Cyswllt Meithrin Link up Book

Geiriadur Cymraeg / Welsh Dictionary

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol.A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | Pen Ysgwyddau (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol yn cyflwyno rhannau o'r corff (Pen, ysgwyddau, coesau, traed) A fun traditional Welsh children's song introducing body parts. (Head,...

Cân Dyma Fi gyda Huw ac Elin | Cyw Welsh Song - Here I Am

Mwy o gemau, rhaglenni a chaneuon ar Cyw gan S4Chttp://s4c.cymru/cywGet more games, shows and songs on Cyw from S4C here -http://s4c.cymru/cyw

Cân Dawns y Dail | The Cyw Autumn Song

Fideo newydd ar gyfer yr Hydref! Mae mwy o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw http://s4c.cymru/cywA new video for the Autumn! There are loads ...

Top