School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Morgan - Meithrin

Dosbarth Mrs Morgan 2022-2023

 

Croeso i'r dosbarth Meithrin!smiley
Mae 55 o blant yn y Meithrin i gyd, 28 yn y bore a 27 yn y prynhawn. Mae Mrs Farruggia, Mrs Roberts-Thomas a Mrs Griffiths yn helpu Mrs Morgan i'n dysgu ni yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan. Mae Miss Ratcliffe yn helpu ni bob dydd Mawrth a dydd Iau ac mae Miss Richardson yn helpu ni bob dydd Mercher a Dydd Gwener hefyd.

 

Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg, i ddysgu pethau newydd ac i chwarae gyda'n ffrindiau. Mae llawer o wahanol ardaloedd yn y dosbarth ac yn ein hardal tu allan i'n helpu ni i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Pa un yw eich hoff ardal chi? Rydyn ni hefyd yn mwynhau gweithio ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, yr ipads a chyfrifiaduron y dosbarth i ddatblygu ein sgiliau TGCh.

 

Ein thema y tymor hwn ydy 'Dyma fi.' Byddwn ni'n dysgu amdanom ni ein hunain ac yn dysgu rhannau'r wyneb yn Gymraeg. Byddwn ni hefyd yn dysgu am dymor yr Hydref ac yn dathlu Noson tan gwyllt a'r Nadolig. Ym Mathemateg, fe fyddwn ni'n dysgu lliwiau a siapiau'n Gymraeg ac yn archwilio patrymau gwahanol.

 

Ar ol hanner tymor fe fydd ein gwersi ymarfer corff yn dechrau...ar ddydd Llun i blant bore ac ar ddydd Gwener i blant prynhawn felly rhaid cofio i ddod i'r ysgol mewn gwisg ymarfer corff!

 

Mae gwaith cartref yn mynd adref ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Mawrth!

Dewch yn ôl i’n tudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o'n gweithgareddau.

 

Welcome to the Nursery class!smiley

There are 55 children in the Nursery altogether, 28 in the morning and 27 in the afternoon. Mrs Farruggia, Mrs Roberts-Thomas and Mrs Griffiths help Mrs Morgan to teach us in the class and in the outside area. Miss Ratcliffe aslo helps us every Tuesday and Thursday and Miss Richardson helps us every Wednesday and Friday.

We enjoy coming to school to speak Welsh, to learn new things and to play with our friends. We have many different areas in the class and in our outdoor area which help us to learn new and exciting things. Which is your favourite area? We also love working on the Interactive Whiteboard, the iPads and the class computer to develop our ICT skills.

 

Our theme this term is 'This is me.' We are going to learn about ourselves and will learn the parts of the face in Welsh. We will also learn about the Autumn and celebrate Bonfire night and Christmas. In Mathematics, we are going to learn colours and shapes in Welsh and explore different patterns.

 

After half term our PE lessons will start...on Monday for morning children and on Friday for afternoon children so we must remember to come to school in our kit!

 

We have homework every Thursday which must be returned to school by Tuesday!

Please come back to our class page during the year to see photographs of our activities.

Staff Meithrin

Mrs Morgan

Dyma ni

Ardal greadigol

Ardal ysgrifennu

Ardal dywod a dwr

Ardal fathemateg

Ardal adeiladu

Ardal chwarae rol

Ardal fyd bach

Ardal does

Ardal fysedd prysur

Ardal ddarllen

Ardal TGCh

Ardal ymchwiliol

Ardal du allan

Maths morning for year Nursery Reception year 1 2023

Cyflwyniad Pwerbwynt 'Link up' 1af - Meithrin/Codi'n Dair / 1st Link up Powerpoint Presentation - Nursery/Rising 3s

Llyfr Cyswllt Meithrin/Codi'n Dair//Nursery/Rising 3s Link up Book

Geiriadur Cymraeg / Welsh Dictionary

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol.A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | Pen Ysgwyddau (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol yn cyflwyno rhannau o'r corff (Pen, ysgwyddau, coesau, traed) A fun traditional Welsh children's song introducing body parts. (Head,...

Cân Dyma Fi gyda Huw ac Elin | Cyw Welsh Song - Here I Am

Mwy o gemau, rhaglenni a chaneuon ar Cyw gan S4Chttp://s4c.cymru/cywGet more games, shows and songs on Cyw from S4C here -http://s4c.cymru/cyw

Cân Dawns y Dail | The Cyw Autumn Song

Fideo newydd ar gyfer yr Hydref! Mae mwy o ganeuon, gemau a rhaglenni i'w gweld ar wefan Cyw http://s4c.cymru/cywA new video for the Autumn! There are loads ...

Cân Dawns y Plu Eira | Cyw

Cân Dawns y Plu Eira | The Snowflake Dance Song | Cyw

Caru Canu | Aderyn Melyn (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog draddodiadol am aderyn melyn i fyny yn y goeden banana. A fun traditional Welsh children's song about a yellow bird in the banana tree.

Can ffurfio 'h' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 't' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 'r' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 'c' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 'm' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 'p' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 'n' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 's' formation song

Still image for this video
Tric a Chlic

Can ffurfio 'o' formation song

Still image for this video

Can ffurfio 'g' formation song

Still image for this video

Can ffurfio 'e' formation song

Still image for this video

Can ffurfio 'y' formation song

Still image for this video

Cân ffurfio 'd' formation song

Still image for this video

Can ffurfio 'a' formation song

Still image for this video

Caru Canu | 5 Hwyaden (Welsh Children's Song)

Cân hwylus am bum hwyaden. A fun Welsh children's song about five ducks.

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach.A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Top