School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Morgan - Meithrin

Dosbarth Mrs Morgan 2018-2019

 

Croeso i'r dosbarth Meithrin!
Mae 56 o blant yn y Meithrin i gyd, 30 yn y bore a 26 yn y prynhawn. Mae Mrs Boobyer, Mrs Davies a Mrs Phillips yn helpu Mrs. Morgan i'n dysgu ni yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.

 

Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg, i ddysgu pethau newydd ac i chwarae gyda'n ffrindiau. Mae llawer o wahanol ardaloedd yn y dosbarth ac yn ein hardal tu allan i'n helpu ni i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Pa un yw eich hoff ardal chi? Rydyn ni hefyd yn mwynhau gweithio ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, yr ipads a chyfrifiadur y dosbarth i ddatblygu ein sgiliau TGCh.

 

Ein thema y tymor hwn ydy "Dathlu." Byddwn yn dysgu am ddathliadau gwahanol.

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Llun i blant bore ac ar ddydd Gwener i blant prynhawn felly rhaid cofio gwisgo esgidiau ymarfer corff! Mae gwaith cartref yn mynd adref ar ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Mawrth!

Dewch yn ôl i’n tudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o'n gweithgareddau.

 

Welcome to the Nursery class!


There are 56 children in the Nursery altogether, 30 in the morning and 26 in the afternoon. Mrs Boobyer, Mrs Davies and Mrs Phillips help Mrs Morgan to teach us in the class and in the outside area.

We enjoy coming to school to speak Welsh, to learn new things and to play with our friends. We have many different areas in the class and in our outdoor area which help us to learn new and exciting things. Which is your favourite area? We also love working on the Interactive Whiteboard, the ipads and the class computer to develop our ICT skills.

 

Our theme this term is "Celebrate". We will be learning about different celebrations.

 

We have P.E. on a Monday for morning children and on Friday for afternoon children so we must remember our trainers! We have homework every Friday which must be returned to school by Tuesday!

Please come back to our class page during the year to see photographs of our activities.

Top