School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Morgan - Meithrin

Dosbarth Mrs Morgan 2021-2022

 

Croeso i'r dosbarth Meithrin!smiley
Mae 35 o blant yn y Meithrin i gyd, 15 yn y bore a 20 yn y prynhawn. Mae Mrs Warden a Mrs Roberts-Thomas yn helpu Mrs Morgan i'n dysgu ni yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.

 

Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg, i ddysgu pethau newydd ac i chwarae gyda'n ffrindiau. Mae llawer o wahanol ardaloedd yn y dosbarth ac yn ein hardal tu allan i'n helpu ni i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Pa un yw eich hoff ardal chi? Rydyn ni hefyd yn mwynhau gweithio ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, yr ipads a chyfrifiadur y dosbarth i ddatblygu ein sgiliau TGCh.

 

Ein thema y tymor hwn ydy Calon lan. Byddwn ni'n parhau i ddysgu llythrennau a rhifau ac yn ymarfer cyfri gwrthrychau. Byddwn ni hefyd yn dysgu am dymor y Gaeaf a'r Gwanwyn ac yn plannu blodau yng ngardd y Meithrin. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddathlu Dydd Gwyl Ddewi ar Fawrth y 1af hefyd.

 

Rydyn ni'n mwynhau ein gwersi ymarfer corff bob wythnos....ar ddydd Llun i blant bore ac ar ddydd Gwener i blant prynhawn felly rhaid cofio i ddod i'r ysgol mewn gwisg ymarfer corff! Mae gwaith cartref yn mynd adref ar ddydd Iau a rhaid ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Mawrth!

Dewch yn ôl i’n tudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o'n gweithgareddau.

 

Welcome to the Nursery class!smiley

There are 35 children in the Nursery altogether, 15 in the morning and 20 in the afternoon. Mrs Warden, Mrs Roberts-Thomas help Mrs Morgan to teach us in the class and in the outside area.

We enjoy coming to school to speak Welsh, to learn new things and to play with our friends. We have many different areas in the class and in our outdoor area which help us to learn new and exciting things. Which is your favourite area? We also love working on the Interactive Whiteboard, the iPads and the class computer to develop our ICT skills.

 

Our theme this term is 'Calon lan.' We will continue to learn letters and numbers and practice counting different objects. We will also learn about the seasons Winter and Spring and will plant flowers in our Meithrin garden. We look forward to celebrating St David's Day on March the 1st too!

 

We enjoy our P.E. lessons every week...on Monday for morning children and on Friday for afternoon children so we must remember to come to school in our kit! We have homework every Thursday which must be returned to school by Tuesday!

Please come back to our class page during the year to see photographs of our activities.

Staff Meithrin

Mrs Morgan

Dyma ni

Ardal greadigol

Ardal ysgrifennu

Ardal dywod a dwr

Ardal fathemateg

Ardal adeiladu

Ardal chwarae rol

Ardal fyd bach

Ardal does

Ardal fysedd prysur

Ardal ddarllen

Ardal TGCh

Ardal ymchwiliol

Ardal du allan

Ein gwaith ar dan gwyllt - Gwaith creadigol a gwaith TGCh

Diwrnod Coch - Blasu bwydydd coch

Diwrnod Melyn - Blasu bwydydd melyn