School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Blwyddyn 1 - Miss Ash

Dosbarth Miss S Ash
 

Croeso i ddosbarth Miss Ash

Croeso i’n dosbarth. Mae 30 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyd-weithio yn yr ardal adeiladu!

 

Mae Mrs Smythe a Mrs Phillips yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Mawrth felly mae'n bwysig rydyn ni’n gwisgo ein gwisg! 

 

 

Welcome to Miss Ash’ class!

Welcome to our class. There are 30 year 1 children in our class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and our teamwork skills in the construction area!

 

Mrs Smythe and Mrs Phillips also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Tuesday so it’s important we remember to wear our kit to school! 

 

Mae’r plant wedi mwynhau dysgu am y gofod. Yr wythnos yma rydym wedi bod yn brysur yn creu rocedi ar gyfer arbrawf gwyddoniaeth. The children have enjoyed learning about space. This week we have been busy making rockets for a science experiment.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Plant yn paratoi ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Blasu bwydydd

Sion Corn!

Dysgu adre/Learning at home -

 

Isod mae lincs i wefannau ac adnoddau addysgu ble gall disgyblion gweithio'n annibynnol o'u cartrefi i atgyfnerthu gwaith ysgol. 

 

Below are useful links and educational resources that children can work on independently at home. 
 

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

J2E fesul/via https://hwb.gov.wales/ (Technology, coding, Numeracy) 

https://www.ysgolgymraegcaerffili.co.uk/cymraeg-yn-y-ty-welsh-at-home/ (Tric a Chlic letters/words, Reading books created by YGC staff) 

https://docs.google.com/presentation/d/1wxYV0ltZVgw5Wl6oET7dmtarvt6fIZJJm2b75_oih8o/edit?usp=sharing (Ysgol Gymraeg Caerffili's virtual classroom - games, songs, Tric a Chlic, maths and more).

Maths morning for year Nursery Reception year 1 2023

Bondiau 10

Chwarae yn yr eira

Ffatri Sion Corn

Tri gwr doeth

Seren seren seren wen

Ser y nos yn gwenu

Haleliwia

Gwylio mae'r bugeiliaid

Top