School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Mrs Griffiths

Croeso i ddosbarth Mrs Griffiths   2021-2022

Mae 30 o blant blwyddyn  5 yn ein dosbarth ni ac rydym yn blant hapus a gweithgar a mae Mrs Griffiths a Mrs Mock yn ein helpu wrth ein gwaith.
Mae ymarfer corff bob dydd Mawrth a mae gennym waith cartref bob dydd Iau, sydd yn cael ei osod ar Google Classroom bob wythnos. Mae angen dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun/Mawrth a mae llyfrau darllen yn dod i'r ysgol bob dydd.
Yn ystod y flwyddyn byddan ni'n brysur yn yr ardd yn tyfu llysiau ac rydan ni yn mawr gobeithio mynd i Langrannog. Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco.


Welcome to Mrs Griffiths' class. 

There are 30 year 5 children in our class and we are happy and conscientious pupils, and Mrs Griffiths and Mrs Mock help us with our work.
We have P.E. every Tuesday and we have homework every Thursday, which is set on Google Classroom. Homework needs to be returned on Monday/Tuesday and reading books should be brought to school every day.
During the year, year 5 will be working in the garden planting and growing vegetables and we are really hoping that we will be able to go too Llangrannog. There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council and Eco Council.

 

Dysgu cyfunol tra’n hunan ynysu

Blended Learning (working from home when self isolating)

Bydd gwaith yn ymddangos ar ein Google Classroom, er enghraifft:

Work will appear on our Google Classroom, for example:

  • Gwaith cartref bob Dydd Iau / Homework (Thursdays)
  • Codio / Weekly coding activity (Mondays)
  • Tasgau ychwanegol a osodir i'r dosbarth (extra tasks set in class)

Cymraeg / Welsh:

Saesneg / English:

Maths a Rhifedd / Numeracy

 

Polisi Darllen yr ysgol / School Reading Policy:

  • Mae’n bolisi ysgol i bawb i ddarllen a llofnodi’r cofnod bob nos.
  • Please remember that it is school policy for every child to read daily at home and record in their reading diary.
  • Hefyd - cofiwch eich llyfrau targed! Also remember your target books!