School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams - Dosbarth Jac Do

* Newydd/New - Dysgu cyfunol / Blended Learning (working from home)

Isod mae lincs i wefannau ac adnoddau addysgu ble gall disgyblion gweithio'n annibynnol o'u cartrefi. Os oes angen targedau personol, cysylltwch gyda Miss Williams. 

 

Below are useful links and educational resources that children can work on independently from their homes. If you would like your child's personal targets, please contact Miss Williams. 
 

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

J2E fesul/via https://hwb.gov.wales/ (Technology, coding, Numeracy) 

https://www.ysgolgymraegcaerffili.co.uk/cymraeg-yn-y-ty-welsh-at-home/ (Tric a Chlic letters/words, Reading books created by YGC staff) 

https://docs.google.com/presentation/d/1wxYV0ltZVgw5Wl6oET7dmtarvt6fIZJJm2b75_oih8o/edit?usp=sharing (Ysgol Gymraeg Caerffili's virtual classroom - games, songs, Tric a Chlic, maths and more).

Dosbarth Jac Do
 

Croeso i ddosbarth Miss A Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae yna 28 o  blant Derbyn yn ein dosbarth ni - 20 o ferched ac 8 o fechgyn. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal creu marciau a'n sgiliau cydweithio yn yr ardal adeiladu!

Mae Miss McGregor, Miss Watson a Miss Cripps yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio gwisgo ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. 

Ein thema y tymor yma yw “Dyma Fi”. Rydym yn barod wedi rhannu syniadau o beth hoffen ni wneud gyda Miss Williams ac yn edrych ymlaen at gwblhau gweithgareddau hwylus! 

 

Welcome to Miss A Williams’ class!

Welcome to our class. There are 28 Reception children in our class – 20 girls and 8 boys. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the mark making area and our teamwork skills in the construction area!

Miss McGregor, Miss Watson and Miss Cripps also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Thursday so it’s important we remember to wear our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday. Could you also please bring in your school file everyday and reading / library books every Wednesday. 

Our theme for the term is “Dyma Fi" (This is Me). We have already shared our interesting ideas with Miss Williams and we are really looking forward to completing fun activities! 

Cyfri Fesul 2 / Counting in 2's

Still image for this video

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 18/03/2022

Diwrnod trwyn coch a meddwlgarwch gyda Samten πŸ”΄ Red Nose Day and meditation with Samten πŸ”΄

Mae ganddym ffrindiau newydd yn y dosbarth 🐣 we have some new special friends in class with us 🐣

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 11/03/2022

Ein gwaith cartref ffantastig πŸ‘ our fantastic homework πŸ‘

Gweithgareddau Elfed yr Eliffant 🌈 Elmer the Elephant activities 🌈

Diwrnod y llyfr ac yn creu picau ar y maen πŸ“šπŸͺ world book day and making Welsh cakes πŸ“šπŸͺ

Yn dysgu am siapiau 3D ⚽️🎁 learning about 3D shapes ⚽️🎁

Dydd Gwyl Dewi Hapus 🌼🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 11/02/2022

Yr wythnos hon rydym wedi bod yn dysgu am y tymhorau a sut mae’r tymheredd yn effeithio hylifau a solidau. Dyma ni yn cwblhau arbrawf gwyddoniaeth yn ein gwisgoedd 🧬πŸ§ͺ this week we have been learning about the seasons and how temperatures can affect liquids and solids. Here we are in our science costumes completing experiments 🧬πŸ§ͺ

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 04/02/2022

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd 🎊 Chinese New Year 🎊

Dydd Miwsig Cymru 🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿

Mynd am dro o gwmpas ein hardal leol / A stroll around our local area 🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿

Ein disgybl yr wythnos a chymro yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 14/1/2022

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 7/1/2022

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 17/12/2021

Siocled poeth i ddathlu diwedd ein tymor cyntaf yn nosbarth Jac Do β˜•οΈπŸ« hot chocolates to celebrate the end of our first term in Jac Do β˜•οΈπŸ«

Ein disgybl yr wythnos a chymro yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 10/12/2021

Cinio Nadolig 2021 πŸŽ„πŸ½ Christmas Dinner 2021 πŸŽ„πŸ½

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 4/12/2021

Wythnos brysur iawn yn nosbarth Jac Do yr wythnos hon yn gorffen gyda’n Sioe Nadolig! πŸŽ„ roedden ni’n ARDDERCHOG ac mae ein athrawon mor mor browd ohonyn ni ☺️ Such a busy week in Jac Do class finished with our Christmas show πŸŽ„ we were AMAZING and our teachers are so so proud of us ☺️

Lluniau Sioe Nadolig πŸŽ„ Christmas Concert pictures πŸŽ„

Ein disgybl yr wythnos a chymro yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 26/11/2021

Mwy o weithgareddau y Dyn Sinsr 🟠 more Gingerbread Man activites 🟠

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 19/11/2021

Diwrnod Plant Mewn Angen 🐻 Children in Need πŸ’›

Gweithgareddau y Dyn Sinsr ✏️ The Gingerbread Man activities ✏️

Ein disgybl yr wythnos a chymro yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 11/11/2021

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 5/11/2021

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 21/10/2021

Ein disgybl yr wythnos a chymro yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 15/10/2021

Gweithgareddau hwylus yn yr ardaloedd ar Γ΄l darllen β€˜Wsh ar y Brwsh’ 🧹 Fun activities in our classroom areas after reading β€˜Room on the Broom’ 🧹

Edrychwch ar ein hetiau gwrachod! πŸ§™πŸ»β€β™€οΈ Look at our witches hats! πŸ§™πŸ»β€β™€οΈ #DysgwyrCreadigol #CreativeLearners

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 08/10/2021

Amser cinio yn neuadd 🍽 Dinner time in the school hall 🍽

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 01/10/2021

Does dim swn gwell na phlant yn chwerthin yn y dosbarth! Parti yn nosbarth Jac Do i ddathlu wythnos wych a phenblwyddi arbennig πŸ₯³πŸŽΌπŸŽ‚ There’s no better sound than laughter in the classroom! Jac Do Class’ party today to celebrate another amazing week and two special birthdays πŸ₯³πŸŽΌπŸŽ‚

Still image for this video

Mae’r wythnosau yn hedfan! Ein pedwerydd wythnos yn y Derbyn ☺️ The weeks are flying by! Our fourth week in Reception ☺️

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 24/9/2021

Hwyl yn Ysgol y Goedwig 🌳 Fun in our Forest School 🌳

Cosmig Ioga heddiw yn ystod ymarfer corff / Cosmic Yoga today in our PE lesson πŸ§˜πŸ»β€β™€οΈπŸ§˜πŸ»β€β™‚οΈ

Ein hoff ran o’r dydd πŸ₯ͺ🍎 / Our favourite time of the day πŸ₯ͺ🍎

Ffurfio llythrennau yn y tywod / Forming letters in the sand ✏️

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 17/9/21

Dyma ni gydag ein hoff bethau / Here we are with our favourite things 🌟

Ffurfio llythrennau yn yr ewyn siafio / Forming letters in the shaving foam 🧼

Wythnos gyntaf yn nosbarth Jac Do / Our first week in Jac Do Class πŸ“š

Athrawon dosbarth Jac Do / Jac Do class teachers πŸ‘©πŸΌβ€πŸ«βœοΈπŸ“š

Bore Technoleg / Technology Morning

Dawnsio Gwerin

Still image for this video
Top