School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Owen

Croeso i ddosbarth Miss Owen 2020-21

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 5&6 Miss Owen. Mae 32 disgybl bywiog a chyfeillgar yn ein dosbarth eleni, a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig gyda’n gilydd. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen. Yn ystod yr wythnos, rydym yn cael ystod o wersi mathemateg, iaith, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, dylunio a thechnoleg, gwyddoniaeth, TGCh ac ymarfer corff gyda help Miss Owen a Mrs Rees wrth ein gwaith. 

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Iau. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid yn ystod a prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grwp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Iau ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mawrth canlynol.

Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ddarllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Welcome to Miss Owen's class 2020-21

Welcome to Miss Owen’s Year 5&6 class page. There are 32 lively and friendly pupils sharing the class this year, and we’re looking forward to a brilliant year together. Every morning we enjoy reading activities. Our range of lessons include mathematics, language, humanities, expressive arts, design & technology, science, ICT and physical education with help from Miss Owen and Mrs Rees throughout the week.

 

Physical Education is held on Thursday afternoons. Reading books are changed during the afternoons or during group reading activities in the library, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day. Homework will be distributed on Thursday and to be returned the following Tuesday.

 

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by reading both in English and in Welsh at home, always remembering to sign the reading record. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

Celf Natur ar รดl Ysgol y Goedwig ๐Ÿƒ

๐ŸŒฟ๐ŸŒฒ

๐Ÿฅถ

Still image for this video

Adeiladu Rafft!

Am dro iโ€™r pentref!

National Welsh Reading Test Example Resources

Year 5 English lesson - News Broadcast!

Still image for this video

IMG_4352.mov

Still image for this video

IMG_4354.mov

Still image for this video

Gwaith ar y Sgerbwd/ Work on the skeleton

๐ŸŽ‰

Gwaith Cartref Arbennig/ Brilliant Homework! ๐Ÿ˜€

Pob lwc yn dy ysgol newydd Ella/ Good luck in your new school Ella ๐Ÿ˜€

Parti gadael Ella/ Ella's leaving party ๐ŸŽ‰

Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline!

Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot!

Sesiwn Hoci'r Urdd/ Urdd Hockey Session

Gwyddoniaeth - Y Corff/ Science - The Human Body

Swyddogion TGCh/ IT Leaders

Cyngor Echo/ Echo Council

Cyngor Ysgol/ School Council

Dathlu! Celebrating!

Prosiect Smลตddi/ Smoothie Project ๐ŸŠ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‰๐Ÿ‡๐Ÿ“

Sesiwn Mindfulness/ Mindfulness Session

Gadael y pili-palas i fynd/ Letting the butterflies free ๐ŸŒธ

Still image for this video

Celf gyda Mrs Phillips/ Art with Mrs Phillips

Diogelwch ar y wรช/ Internet safety

Edrych am Gynefinoedd/ Looking for Habitats

Sgwrs Mandarin/ Mandarin Conversation

Still image for this video

Gwersi Mandarin/ Mandarin lessons!

Ffeil ffeithiau ar gyfer gwers Seland Newydd/ Fact file for the New Zealand lesson

Dysgu Cymraeg! Learning Welsh!

Still image for this video

Plant Sbaen eisiau dangos i Ysgol Gymraeg Caerffili sut mae nhw'n cyfri/ The Spanish children wanted to show Ysgol Gymraeg Caerffili how they count in English

Still image for this video

Cyngerdd croeso Sbaen/ Welcoming concert in Spain

Still image for this video

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week

Cystadleuwyr Eisteddfod o ddosbarth Miss Owen/ Urdd Eisteddfod competitors from Miss Owen's class!

Hwyl yn gwneud arbrawf! Fun doing an experiment!

Still image for this video

Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment

TASC - creu gรชm wyddonol / Group work to create a science game

Branwen trwy gerddoriaeth / Branwen through music

Still image for this video

Ein Trailer ar gyfer ein gwersi cerddoriaeth/ Our trailer that we created for our music lessons

Still image for this video

Ein Trip Ysgol/ Our School Trip

Still image for this video

Diwrnod Pudsey Plant mewn Angen!

Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters

Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons

Gwersi cerddorieth / Music lessons

Gwasanaeth y Cynhaeaf

Rydyn ni wedi bod ar y cerdyn aur dwy waith yr wythnos hon/ we have been on the gold card twice this week ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Ein Cyngor Ysgol & Cyngor Eco newydd / Our new School Council & Eco Council

5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves ๐Ÿ˜€

Dathlu Llwyddiant / Celebrating! ๐ŸŽ‰

Athletwyr Arbennig unwaith eto/ Our brilliant athletes again!

Llongyfarchiadau athletwyr YGGC/ Congratulations YGGC Athletes

Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go!

Pob Lwc Cymru!!!!!!

Gweithgareddau Tennis/ Tennis Activities

Dathlu! Celebrating!

Y Dorch Olympaidd/ Olympic Torch Homework Links

Gwaith Cartref Mathemateg 29/04/16

Sialens 100m/ 100m Challenge

Gweithgareddau tรฎm/ Team building

Dathlu Llwyddiant a Presenoldeb

Gwasanaeth CA2 ๐ŸŽ‰

Parti cyd-adrodd...Dathlu Dydd Gwyl Ddewi ๐Ÿ˜Š

Llongyfarchiadau!

Croeso i ddosbarth Miss Owen 2015-16!

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 3 Miss Owen. Mae 29 disgybl bywiog a chyfeillgar yn ein dosbarth eleni, a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig gyda’n gilydd yn ein ysgol newydd. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen ac yn cael cyfle i fynd draw i helpu plant dosbarth meithrin Mrs Barnett. Yn ystod yr wythnos, rydym yn cael ystod o wersi mathemateg, iaith, thema, TGCh ac ymarfer corff gyda help Miss Owen a Mrs Todd wrth ein gwaith. Caiff tystysgrifau class dojo eu rhoi i ni fel gwobr am ennill y nifer mwyaf o bwyntiau yn ystod yr wythnos. 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid ar brynhawn dydd Mercher neu fore dydd Iau yn wythnosol, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mawrth canlynol.

Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ymarfer Mathemateg pen gan ganolbwyntio ar dablau 2, 3, 4, 5 a 10 a darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Welcome to Miss Owen's class 2015-16!

Welcome to Miss Owen’s Year 3 class page. There are 29 lively and friendly pupils sharing the class this year, and we’re looking forward to a brilliant year together in our new school. Every morning we enjoy reading activities and during the week we help the children in Mrs Barnett's nursery class. Our range of lessons include mathematics, language, themed lessons, ICT and physical education with Miss Owen and Mrs Todd. The children with the most class dojo point are rewarded at the end of each week with Class Dojo certificates.

 

Physical Education is held on Wednesday afternoons. Reading books are changed on Wednesday afternoons or Thursday mornings, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day. Homework will be distributed on Friday and to be returned the following Tuesday.

 

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by practising mental arithmetic by concentrating on the times tables of 2, 3, 4, 5 and 10 and also read in both English and Welsh with us. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

Trip Dwr Cymru - Gwyddoniaeth!

Gwersi Gwyddoniaeth!

Ymweliad Sion Corn!

Top