School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Carter

Croeso i ddosbarth Miss Lewis

 

Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i'n helpu ni i ddysgu e.e. ardal ysgrifennu, mathemateg, creadigol, ymchwilio, chwarae rôl a TGCh.  Rydy ni wir yn hoffi meddwl am sialensau ar gyfer ein ardaloedd yn y dosbarth.

 

Mae Mrs Ash yn helpu Miss Lewis i'n dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.  Ein thema y tymor hyn yw Peiriant amser ac rydyn ni wedi dysgu am sut oedd bywyd amser maith yn ol. Mi fyddwn hefyd yn ysgrifennu stori yn seiliedig ar stori y Tri Mochyn Bach ag yn gwneud gwaith am cymhariaethau ag ansoddeiriau. Yn ogystal a hynny mi fyddwn yn dysgu llawer yn ystod ein gwersi Mathemateg fel amser, arian, adio rhifau i 100 yn ogystal a dysgu sgiliau trwy profiadau bywyd go iawn.

Mae gwers ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth. Rhaid i ni gofio ein gwisg! Rydym hefyd yn newid ein llyfrau darllen ar Ddydd Llun.

 

Welcome to Miss Lewis’ class

 

There are 28 children in our class this year .  We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. There are many different areas in our class which help us lea rn i.e. writing, maths, creative, investigation, role play and ICT. We thoroughly enjoy thinking of challenges for our different areas!

 

Mrs Ash help Miss Lewis teach us in the class and in the outside area. Our theme this term is Time Machine and we will be learning about how we used to live. We will also be writing a story based on the story The Three Little Pigs and using similes and adjectives in our work. In addition we will be working very hard do develop our Maths skills especially money, time and addition within 100 and developing a number of Mathematical skills through real life experiences! We have a PE lesson every Tuesday. We must remember to bring our kit to school! We also change our reading books on a Monday.

Caneuon Sioe Nadolig / Christmas Concert

Top