School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Carter

Croeso i ddosbarth Miss Carter

 

Mae 29 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i'n helpu ni i ddysgu e.e. ardal ysgrifennu, mathemateg, creadigol, chwarae rôl a TGCh.  Rydyn ni wir yn hoffi meddwl am amrywiaeth o weithgareddau diddorol ar gyfer ein ardaloedd.

 

Mae Mrs Ash a Mrs Goldsworthy yn helpu Miss Carter i'n dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.  Ein thema y tymor hyn yw 'Y Gofod' ac rydyn ni wedi dysgu ffeithiau diddorol am y planedau i gyd. Yn ein sesiynau iaith, rydym wedi fod yn uchelgeisiol wrth ysgrifennu'r stori 'Yr Hugan Fach Goch'. Yn ogystal a hynny mi fyddwn yn dysgu llawer yn ystod ein gwersi Mathemateg fel amser, arian, adio rhifau i 100 yn ogystal a dysgu sgiliau trwy profiadau bywyd go iawn.

Mae gwers ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth. Rhaid i ni gofio ein gwisg! Rydym hefyd yn newid ein llyfrau darllen ar Ddydd Mawrth.

 

Welcome to Miss Carter's class.

 

There are 29 children in our class this year .  We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. There are many different areas in our class which help us learn i.e. writing, maths, creative, role play and ICT. We thoroughly enjoy thinking of a range of activities for our different areas.

 

Mrs Ash and Mrs Goldsworthy helps Miss Carter teach us in the class and in the outside area. Our theme this term is 'Space' and we have enjoyed learning interesting facts about the planets. In our language lessons, we have been ambitious learners writing our 'Little Red Riding Hood' stories. In Maths we will be working very hard do develop our skills especially money, time and addition within 100 and developing a number of Mathematical skills through real life experiences! We have a PE lesson every Tuesday. We must remember to bring our kit to school! We also change our reading books on a Tuesday.

 

Caneuon Sioe Nadolig / Christmas Concert

Top