School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Cyfeillion yr Ysgol / Friends of the School

Shwmae!

 

Gr┼Áp brwdfrydig o rieni yw 'Cyfeillion yr Ysgol' sy'n trefnu digwyddiadau cyffrous i ddisgyblion a rhieni yr ysgol yn ystod y flwyddyn. Ein prif nôd yw trefnu digwyddiadau sy'n galluogi disgyblion yr ysgol i gymdeithasu gyda'i gilydd! Engrheifftiau o'r fath weithgareddau yw disgo's i bob flwyddyn yn yr ysgol, nosweithiau adeg y Nadolig a pinacl bob flwyddyn yw ein barbeciw ym mis Gorffennaf. Rydym drwy eich cefnogaeth fel rhieni yn medru prynu offer addysgiasol i'r plant drwy'r flwyddyn e.e. llyfrau newydd i'r lyfrgell, y dosbarth pren allanol, gwisg chwaraeon, gwisgoedd dawnsio gwerin a llawer mwy. 
Hoffen yn fawr weld aelodau newydd yn ymuno yn ein cyfarfodydd ac yn ein digwyddiadau cyffrous, felly os hoffech helpu yna plîs cysylltwch gydag unrhyw aelod o'r tîm! 
 
Nina Amps - Cadeirydd
Angela Crabtree - Is-Gadeirydd
Naomi Dyke - Trysorydd
Lowri Evans - Ysgrifenyddes 
 
Diolch yn fawr!
 
Hi!
 
The 'Friends of the School' committee consists of a group of enthusiastic parents who organise exciting events throughout the year for the pupils and parents of the school. 
Our main aim is to organise events which enable the pupils to socialise together. Examples of such events are disco's for every year in the school, Christmas Evening's and the highlight of the year is our annual bbq in July!
Through your support as parents, we are able to buy educational equipment for the pupils throughout the year e. g.  books for the library, the outdoor wooden classroom, sport's kit, folk dancing costumes and lots more.
We welcome any new members to join us in our meetings or to assist in our events throughout the year. 
If you would like to help out in the future, please contact any of the following team.
 
Nina Amps - Chair
Angela Crabtree - Vice Chair
Naomi Dyke - Treasurer
Lowri Evans - Secretary
 
Many Thanks!

Dawnsion Gwerin Dancing at our Summer Fair

Welcome to the Friends of the School section of our website.
Top