Menu
Home Page

Mr A Williams

Dyma'r ddolen i'r wefan sy'n arddangos gwaith y dosbarth. Cadwch lygad ar y dudalen yn wythnosol er mwyn gweld ein gwaith diweddaraf.

 

Here's the link to the website that shows our class' work. Keep an eye on the page on a weekly basis to see our most recent work.

 

https://sites.google.com/ygcaerffili.co.uk/gwaithdosbarthmrwilliams/

 

 

Welcome to Mr

Williams' Class! 2017 - 2018

 

This year there are 30 hardworking children in our class; 18 from year 5 and 12 from year 4! We have settled in well and are enjoying a variety of activities. Every morning we take part in group reading where we work together playing literacy games, reading and improving our handwriting and spelling. One lucky group gets to read with Mr Williams whilst another group works with Mrs Todd; the other two groups work independently on language excercises.

A session that we really enjoy is our visit to the computer suite and using the new ChromeBooks. This is where we develop and refine our ICT skills as well as completing a variety of language and mathematical activities. On Mondays we are lucky to have Mrs Phillips teaching us in the afternoon. She is great at improving our artistic skills and we love to experiment with paint, chalks, charcoal and pencils. This term we are studying famous Welsh people with Mrs Phillips. 

Our English and Welsh reading books are changed throughout the week so it's important to have our files in school everyday. It is also important that year 5 remember to bring their PE kit every Tuesday, year 4's PE lessons are on a Wednesday. Homework is set every Thursday and must be returned by the following Tuesday unless stated otherwise. 

We are studying the story of Cantre'r Gwaelod in our Welsh work this term, light and shadows in our Science lessons and the history of Wales in our theme lessons.

 

Already this year we have written some a monologue (based on Cantre'r Gwaelod), and a dilemma story ending in our English lessons. We really enjoy our maths lessons especially Big Maths and the weekly CLIC assessments where we must try to beat our previous scores. In our afternoon lessons we have learnt about light, light sources and shadows, Welsh history and are looking forward to studying Coalmines in the coming weeks.  

 

We have a busy yet fun-filled year ahead so be sure to come back to our page and check out our photographs!

 

Croeso i ddosbarth Mr Williams! 2017 - 2018

 

Eleni mae yna 30 o blant brwdfrydig yn ein dosbarth; 18 o flwyddyn 5 a 12 o flwyddyn 4! Rydym wedi setlo'n dda i fywyd ysgol ac yn mwynhau'r cyfle i wneud amrywiaeth o weithgareddau. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen grwp. Rydym yn cydweithio wrth gyflawni gemau iaith, darllen ac ymarfer ein llawysgrifen a sillafu. Mae un grwp lwcus yn cael darllen gyda Mr Williams pob bore, a grwp arall yn gweithio gyda Mrs Todd, tra fod y ddau grwp arall yn gweithio'n annibynnol ar weithgareddau iaith megis treiglo neu darllen a deall.

 

Un o'n hoff sesiynau ydy'r ymweliad i'r ystafell gyfrifiaduron a defnyddio'r ChromeBooks newydd. Yn ystod y sesiwn yma rydyn yn datblygu a mireinio ein sgiliau TGCh. Yn aml mae gwaith ieithyddol a mathemategol yn cael eu cyflawni yma hefyd. Pob prynhawn dydd Llun rydym yn ffodus fod Mrs Phillips yn dod i wneud gwaith celf gyda ni. Mae hi'n wych yn datblygu ein sgiliau celf ac rydym yn mwynhau'r cyfle i arbrofi gyda phaent, sialc a phensiliau. Y tymor yma byddwn yn astudio enwogion Cymru yn y sesiynau gyda Mrs Phillips.

 

Mae ein llyfrau darllen Saesneg a Chymraeg yn cael eu newid drwy'r wythnos. Rhaid i ni gofio dod a'n ffeil pob ddiwrnod felly! Yn ogystal â hyn mae'n bwysig ein bod yn cofio ein cit ymarfer corff pob dydd Mawrth os ydym ym mlwyddyn 5, a pob dydd Mercher os ydym ym mlwyddyn 4. Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob dydd Iau ac mae'n bwysig ein bod yn ei ddychwelyd ar ddydd Mawrth.

 

Yn barod y flwyddyn hon rydym wedi ysgrifennu ymson (yn seiliedig ar with Cantre'r Gwaelod), a diweddglo stori ddeilema yn ein gwaith Saesneg. Rydym yn wir mwynhau ein gwersi mathemateg, yn enwedig ein Big Maths a'n sesiynau CLIC ble rydym yn ceisio gwella ein sgor blaenorol i symud. Yn ein gwersi thema rydym wedi dysgu am olau, ffynonellau golau a chysgod, hanes Cymru ac yn edrych ymlaen at astudio Pyllau Glo dros yr wythnosau nesaf.

 

Mae gennym flwyddyn prysur llawn hwyl o'n blaenau felly cofiwch ddod yn ol i'r dudalen i weld ein lluniau.

Llangrannog

Llangrannog 1
Llangrannog 2
Llangrannog 3
Llangrannog 4
Llangrannog 5
Llangrannog 6
Llangrannog 7
Llangrannog 8
Llangrannog 9
Llangrannog 10
Llangrannog 11
Llangrannog 12
Llangrannog 13
Llangrannog 14
Llangrannog 15
Llangrannog 16
Llangrannog 17
Llangrannog 18
Llangrannog 19
Llangrannog 20
Llangrannog 21
Llangrannog 22

Plis cadwch lygad ar dudalen Mrs Griffiths am luniau Llangrannog.

 

Please keep an eye on Mrs Griffiths' class page for the latest pictures from Llangrannog.

Calendr Adfent Caredigrwydd - Kindness Advent Calendar

Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen 1
Plant Mewn Angen 2

Big Pit

Big Pit 1
Big Pit 2
Big Pit 3
Big Pit 4
Big Pit 5
Big Pit 6
Big Pit 7
Big Pit 8
Big Pit 9
Big Pit 10
Big Pit 11
Big Pit 12
Big Pit 13
Big Pit 14
Big Pit 15
Big Pit 16
Big Pit 17
Big Pit 18
Big Pit 19
Big Pit 20
Big Pit 21
Big Pit 22
Big Pit 23
Big Pit 24
Big Pit 25
Big Pit 26
Big Pit 27
Big Pit 28
Big Pit 29
Big Pit 30
Big Pit 31

Clwb Gwyddbwyll

Clwb Gwyddbwyll 1
Clwb Gwyddbwyll 2
Clwb Gwyddbwyll 3
Clwb Gwyddbwyll 4
Clwb Gwyddbwyll 5
Clwb Gwyddbwyll 6
Clwb Gwyddbwyll 7
Clwb Gwyddbwyll 8
Clwb Gwyddbwyll 9
Top